O'zbekiston Futbol Assotsiatsiyasi

100011, Тoshkent

Islom Karimov ko’chasi, 98/А